กรมพระศรีสวางควัฒน คืออะไร

กรมพระศรีสวางควัฒน ( Royal Institute of Higher Thai Studies) เป็นสถาบันที่ได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา วรรณคดี รวมถึงศาสตร์ด้านต่างๆ ของประเทศไทยเพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจทางวิชาการ นักศึกษาทุกสถาบัน นักวิจัย และผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย

หน้าที่หลักของกรมพระศรีสวางควัฒน คือการศึกษาวิจัย และสำรวจค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา รวมถึงสนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้และให้การสนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้กับองค์กรศาสตราจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาชาวไทยทุกชั้นวิชาการ โดยเฉพาะคณะบุคคลราชการสำคัญ เช่น ราชวิทยาลัยพระนเรศวร และองค์กรพระราชดำริ ในการเผยแพร่ความรู้นั้น กรมพระศรีสวางควัฒนได้จัดพิมพ์หนังสือ วารสาร และเว็บไซต์ข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกสบาย

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการติดตามและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม กรมพระศรีสวางควัฒนยังจัดให้มีการจัดงานสัมนา การอบรม และการหาคำตอบกับปัญหา เพื่อสร้างสัมพันธภาพและป้องขั้นต่ำกิจกรรมวิจัยต่างๆ

กรมพระศรีสวางควัฒนเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานและพัฒนาความรู้ทางวัตถุประสงค์ของประเทศไทยในด้านต่างๆ