กระทรวงยุติธรรม (ประเทศไทย) คืออะไร

กระทรวงยุติธรรม () เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีภารกิจเป็นหน่วยงานหลักของกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนินการเพื่อพัฒนากฎหมาย และระบบบริหารจัดการของ กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นเอกภาพ โปร่งใส คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ประชาชนทางกฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การบังคับคดีแพ่ง บังคับคดีล้มละลาย บังคับคดีทางอาญา บำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

ประวัติ

กระทรวงยุติธรรมก่อตั้งเมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ. 2434 เดิมใช้ชื่อว่ากระทรวงยุตติธรรม1 และมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงยุติธรรมในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 24952 มีพระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) เป็นปลัดกระทรวงยุตติธรรมคนสุดท้ายดำรงตำแหน่งวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 2495 และเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมคนแรกดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 24963 และในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 24964 ได้มีการโปรดเกล้า สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นปลัดกระทรวงคนที่สอง

ต่อมาในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 มีผลใช้บังคับ ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะกรรมการคุมประพฤติ ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการคุมประพฤติ5

หน่วยงานในสังกัด

ส่วนราชการ

 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 3. กรมคุมประพฤติ
 4. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 5. กรมบังคับคดี
 6. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 7. กรมราชทัณฑ์
 8. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 9. สำนักงานกิจการยุติธรรม
 10. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

หน่วยงานในบังคับบัญชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

องค์การมหาชน

ส่วนงานสนับสนุนพิเศษ องค์กรอิสระตามพระราชบัญญัติเฉพาะ คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน เป็นคณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระภายใต้ความกดดัน ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดบางประการ จัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งขึ้น สนับสนุนอำนวยความยุติธรรม ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อเมื่อความยุติธรรมให้กับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมของการพิจารณาอรรถคดีในศาลทั่วราชอาณาจักรต่อโดยชำนาญการในด้านอาชญาวิทยาและอื่น ๆ ���กี่ยวกับการบริหารคลี่คลายคดีสำคัญต่างๆ สนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม จัดทำเอกสารทางกฎหมายที่ใช้ทางศาลในคดีต่างๆให้กับประชาชนผู้ร้องขอและลงพื้นที่ค้นหาความจริงหรือพิสูจน์และรวบรวมจัดเตรียมหลักฐานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีต่างๆตามประสงค์ของผู้ร้องขอโดยเป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงานและองค์กรของตนอย่างเคร่งรัดเป็นต้น และอีกทั้ง มูลนิธิ สมาคม องค์กรอิสระ คณะบุคคล กลุ่มบุคคล และบุคคล ไม่ว่าในรูปแบบคณะกรรมการ คณะทำงาน ฯลฯ ที่เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนตามโครงการต่างๆที่ส่วนงานในกระทรวงยุติธรรมกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ thumb|right|100px|200px|ภาพข้าราชการกองล่ามกระทรวงยุติธรรม

รายนามปลัดกระทรวงยุตติธรรม

 1. พระยามโหสถศรีพิพัฒน์ (เชิญ ปริชญานนท์) พ.ศ. 2470 ถึง 1 มกราคม พ.ศ. 24786
 2. พระยากฤตราชทรงสวัสดิ์ (สุดใจ ไกรจิตติ) 1 เมษายน พ.ศ. 2479 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 24817
 3. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี) 1 เมษายน พ.ศ. 2482 ถึง 16 มกราคม พ.ศ. 24848
 4. พระยารักตประจิตธรรมจำรัส (เขียน รักตประจิต) 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2492
 5. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2492 ถึง 11 มีนาคม พ.ศ. 24959

รายนามปลัดกระทรวง

วิกฤตตุลาการ พ.ศ. 2535

เมื่อปี พ.ศ. 2535 ไดเกิดวิกฤตตุลาการ โดย วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ชุมนุมประท้วงที่เป็นตุลาการให้เป็น โฆษกฝ่ายกบฏตุลาการ41 สืบเนื่องจากวันที่ 2 กันยายน คณะกรรมการตุลาการมีมติให้นาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ เป็นประธานศาลฎีกา ในการนี้ ประภาสน์ อวยชัย ได้ระงับมติดังกล่าวให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ซึ่งนาย ประวิทย์ ขัมภรัตน์ ได้รับการสนับสนุนจาก โสภณ รัตนากร

และในวันที่ 3 ตุลาคม คณะกรรมการตุลาการ ได้มีมติ ให้ นาย ประเสริฐ บุญศรี เป็นปลัดกระทรวงยุติธรรม และ สวัสดิ์ โชติพานิช เป็นประธานศาลฎีกา ต่อมาวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2536 คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีมติไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้ง ปลัดกระทรวงยุติธรรมและประธานศาลฎีกา ของ ประภาสน์ อวยชัย นำมาสู่การชุมนุมครั้งใหญ่ของผู้พิพากษาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 ที่แยกราชประสงค์42 ก่อนเลิกชุมนุมและรับมติคณะกรรมการตุลาการ43

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/A/1038.PDF

 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2495/A/016/313.PDF

 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF

 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1659.PDF

 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/D/2883_1.PDF

 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2481/D/4160.PDF

 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2484/D/53.PDF

 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF

 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2492/D/047/3915_1.PDF

 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/025/1659.PDF

 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2501/D/079/2755.PDF

 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2510/D/111/2892.PDF

 13. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/024/729.PDF

 14. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/150/5.PDF

 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/204/4257.PDF

 16. มติคณะรัฐมนตรี

 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2519/D/034/418.PDF

 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/079/11.PDF

 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2525/D/079/18.PDF

 20. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/089/1.PDF

 21. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/108/6.PDF

 22. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/154/3.PDF

 23. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2533/D/217/8936.PDF

 24. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/200/11571.PDF

 25. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2534/D/209/4.PDF

 26. [http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program2-3.jsp?top_serl=68716&key_word=สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์ &owner_dep=ยธ&meet_date_dd=01&meet_date_mm=01&meet_date_yyyy=2535&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=31&meet_date_mm2=12&meet_date_yyyy2=2537 มติคณะรัฐมนตรี]

 27. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/046/3.PDF

 28. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2537/D/046/2.PDF

 29. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/078/9.PDF

 30. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/D/078/8.PDF

 31. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/D/101/1.PDF

 32. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/00184162.PDF

 33. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/D/127/6.PDF

 34. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/114/8.PDF

 35. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/225/24.PDF

 36. มติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 17 มิถุนายน 2557

 37. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/001/18.PDF

 38. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/158/1.PDF

 39. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/158/2.PDF

 40. พลิกปูม “วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์" ประธานศาล รธน.กับวลี“สีทนได้ค่ะ” : ขยายปมร้อน โดยทีมข่าวสำนักข่าวเนชั่น

 41. [http://prachatai.org/journal/2017/07/72372วิ กฤตตุลาการคือการขาดความชอบธรรมทางประชาธิปไตย]

 42. 365 วันปีแพะอาถรรพ์

หมวดหมู่