กล้วยตีบ คืออะไร

กล้วยตีบ ABB group ลักษณะคล้ายกล้วยตานี ท้องใบมีสีนวลขาว แต่ละเครือมีเพียง 1-3 หวี ผลเล็กกว่ากล้วยตานี นิยมปลูกไว้ทำยา รากใช้แก้ร้อนใน ใบใช้มวนยาสูบแก้ริดสีดวงจมูก ต้มน้ำอาบแก้ผื่นคัน น้ำที่คั้นจากใบหรือน้ำต้มใบใช้เป็นน้ำกระสายยา

อ้างอิง

  • ชยันต์ พิเชียรสุนทร และ วิเชียร จีรวงศ์. คู่มือเภสัชกรรมแผนไทยเล่ม 1 น้ำกระสายยา. พิมพ์ครั้งที่ 3. กทม. อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง. 2556.หน้า 49 -50

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่