กองบิน1 คืออะไร

กองบิน1 หรือ Air Division 1 เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศไทย มีสำนักที่ตั้งอยู่ที่หลังสวน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการของกองบินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองบิน1 ทำหน้าที่หลักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และปฏิบัติการในอากาศยานของกองทัพอากาศ

กองบิน1 มีหน้าที่หลักคือการจัดการและดูแลเครื่องบินทั้งในหลวงและต่างประเทศ รวมไปถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอากาศยานต่าง ๆ ในส่วนของความปลอดภัยการบิน กองบิน1 มีหน้าที่สำคัญในการตรวจสอบและดูแลสภาพอากาศ และออกแบบแผนการบินให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเป้าหมายของกองทัพอากาศ รวมถึงการสนับสนุนในการฝึกซ้อมของพาน้องอากาศยานต่าง ๆ

นอกจากนี้ กองบิน1 ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสนับสนุนทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การวางแผนและดูแลความต้องการของทรัพยากรบุคคลในที่ทำงาน รวมถึงการพัฒนาและสร้างสรรค์จากทรัพยากรบุคคลเพื่อให้กองทัพอากาศเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงานทั้งหมด กองบิน1 ใช้อากาศยานหลากหลายประเภท เช่น ฟานตอม บัฟเฟอร์ พิง ซูโก้ยแฟนเทอร์ และอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับภารกิจและสภาพอากาศในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ เป้าหมายของกองบิน1 คือการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินการของกองทัพอากาศ บรรเทาความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงในการบิน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในกองทัพอากาศ