การ จัดการ ทรัพยากร มนุษย์ คืออะไร

การจัดการทรัพยากรมนุษย์คือกระบวนการที่ใช้ในการวางแผน จัดสรร พัฒนา ใช้ และบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรหรือองค์กรภาครัฐ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญสูงในการก่อให้เกิดความสำเร็จในธุรกิจหรือการทำงานขององค์กรในทุกๆ ด้าน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรมีหลายด้านการปฏิบัติงานที่ต้องให้ความสำคัญและต้องได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ดังนี้

  1. วางแผนทรัพยากรมนุษย์: การวางแผนเพื่อรับน้องผลกระทบที่เกิดจากตัวในองค์กรและภายนอกองค์กร เช่น การวางแผนการจ้างงานใหม่ การช่วยเหลือพนักงานเมื่อมีปัญหาบางประการ การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะยาว เป็นต้น

  2. ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์: การประเมินและกำหนดระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมในองค์กร รวมถึงนโยบายการจ้างงาน นโยบายการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน นโยบายการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

  3. สร้างและสมัครคนใช้: การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง การสร้างมิติรูปแบบที่คนใช้ต้องการเป็นและพึงประสงค์ การจัดการกับคนใช้โดยให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของพนักงาน เป็นต้น

  4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์: การพัฒนาความสามารถและทักษะของพนักงาน โดยให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม การพัฒนาองค์กรภายใน การพัฒนาความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

  5. การรักษาสมดุลทรัพยากรมนุษย์: การสร้างและบำรุงสมดุลของทรัพยากรมนุษย์โดยต้องพิจารณาถึงความต้องการ การใช้งาน และความสามารถของพนักงาน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพสูงสุด

  6. การวัดผลและประเมิน: การวัดผลและประเมินผลของทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับ เพื่อให้สามารถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวผลักดันในการสร้างความสำเร็จในการทำงานและช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพต่อการแข่งขันในตลาดธุรกิจ