การ วางแผน คืออะไร

การวางแผนเป็นกระบวนการที่ใช้ในการกำหนดกิจกรรมหรือการกระทำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยคิดเรื่องราวหรือแผนภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

การวางแผนมีความสำคัญมากในทุกด้านของชีวิต เช่นการวางแผนการท่องเที่ยว เพื่อกำหนดสถานที่ที่จะไปเยือนและกิจกรรมที่ต้องการทำ การวางแผนการเรียน เพื่อกำหนดวิชาเรียนหรือบทเรียนที่ต้องเรียนและสกิลที่ต้องพัฒนา การวางแผนการทำงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและรายการงานที่ต้องทำ การวางแผนการออกกำลังกาย เพื่อกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกายและเวลาที่ต้องใช้ และอื่นๆ

การวางแผนมีขั้นตอนหลักอยู่ว่า 1) กำหนดเป้าหมายที่ต้องการ 2) สำรวจข้อมูลและพิจารณาความเป็นไปได้ 3) เลือกวิธีการที่เหมาะสม 4) กำหนดและจัดสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินแผน 5) ตัดสินใจและแบ่งส่วนของแผน 6) ดำเนินการตามแผน 7) ติดตามผลและปรับปรุงแผนต่อไป

การวางแผนมีประโยชน์อย่างมาก เช่น ช่วยลดความเสี่ยงในการตัดสินใจ เพราะวางแผนช่วยให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ต้องการมากขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร เพราะการวางแผนช่วยลดการเสียเวลาในการดำเนินกิจกรรม ช่วยให้รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะการสำรวจความเป็นไปได้และพิจารณาข้อมูลช่วยบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของแผน