คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 60 คืออะไร

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 (9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) เป็นคณะรัฐมนตรีไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 และการแต่งตั้ง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตาม ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2554 โดยลำดับ1

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เมื่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แต่ยังคงสถานะรักษาการอยู่ จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ2 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ และรัฐมนตรี 9 คนพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี จากการลงมติโยกย้ายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรีที่เหลือจึงมีมติให้นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี3 จนกระทั่งวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:30 น. คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดสถานะรักษาการ เนื่องจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติทำการรัฐประหาร

การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

[thumb|left|270px|คณะรัฐมนตรีไทยคณะที่ 60 ถ่ายภาพร่วมกันที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล](ไฟล์:ThaiCabinet_2011-08-10.jpg "wikilink") ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ โดยให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 5 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 แล้วนั้น บัดนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี (ตามรายนามข้างล่าง) ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2554 เป็นปีที่ 66 ในรัชกาลปัจจุบัน4 โดยมี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

การถวายสัตย์ปฏิญาณ

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 17:27 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รวม 36 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ พระราชทานพระบรมราโชวาทว่า5

รายชื่อคณะรัฐมนตรี

<table> <tbody> <tr class="odd"> <td><p>colspan = 2| <strong>ตำแหน่ง</strong></p></td> <td><p><strong>ลำดับ</strong></p></td> <td><p><strong>รายนาม</strong></p></td> <td><p>colspan = 2| <strong>เริ่มวาระ</strong></p></td> <td><p>colspan = 2| <strong>สิ้นสุดวาระ</strong></p></td> <td><p><strong>หมายเหตุ</strong></p></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย" title="wikilink">นายกรัฐมนตรี</a></p></td> <td></td> <td><p>*</p></td> <td><p><a href="ยิ่งลักษณ์_ชินวัตร" title="wikilink">ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="5_สิงหาคม" title="wikilink">5 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="นิวัฒน์ธำรง_บุญทรงไพศาล" title="wikilink">นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>rowspan = 12 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="รายนามรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย" title="wikilink">รองนายกรัฐมนตรี</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ยงยุทธ_วิชัยดิษฐ" title="wikilink">ยงยุทธ วิชัยดิษฐ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="30_กันยายน" title="wikilink">30 กันยายน</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="เฉลิม_อยู่บำรุง" title="wikilink">ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="โกวิท_วัฒนะ" title="wikilink">พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>1</strong></p></td> <td><p><a href="กิตติรัตน์_ณ_ระนอง" title="wikilink">กิตติรัตน์ ณ ระนอง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ชุมพล_ศิลปอาชา" title="wikilink">ชุมพล ศิลปอาชา</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="21_มกราคม" title="wikilink">21 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ยุทธศักดิ์_ศศิประภา" title="wikilink">พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>2</strong></p></td> <td><p><a href="สุรพงษ์_โตวิจักษณ์ชัยกุล" title="wikilink">สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>3</strong></p></td> <td><p><a href="ปลอดประสพ_สุรัสวดี" title="wikilink">ปลอดประสพ สุรัสวดี</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>4</strong></p></td> <td><p><a href="พงศ์เทพ_เทพกาญจนา" title="wikilink">พงศ์เทพ เทพกาญจนา</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>5</strong></p></td> <td><p><a href="ยุคล_ลิ้มแหลมทอง" title="wikilink">ยุคล ลิ้มแหลมทอง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="2_เมษายน" title="wikilink">2 เมษายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>6</strong></p></td> <td><p><a href="นิวัฒน์ธำรง_บุญทรงไพศาล" title="wikilink">นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>7</strong></p></td> <td><p><a href="ประชา_พรหมนอก" title="wikilink">พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>rowspan = 8 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="สำนักนายกรัฐมนตรี" title="wikilink">สำนักนายกรัฐมนตรี</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="สุรวิทย์_คนสมบูรณ์" title="wikilink">สุรวิทย์ คนสมบูรณ์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="กฤษณา_สีหลักษณ์" title="wikilink">กฤษณา สีหลักษณ์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="วรวัจน์_เอื้ออภิญญกุล" title="wikilink">วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="นลินี_ทวีสิน" title="wikilink">นลินี ทวีสิน</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="นิวัฒน์ธำรง_บุญทรงไพศาล" title="wikilink">นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>8</strong></p></td> <td><p><a href="วราเทพ_รัตนากร" title="wikilink">วราเทพ รัตนากร</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ศันสนีย์_นาคพงศ์" title="wikilink">ศันสนีย์ นาคพงศ์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>9</strong></p></td> <td><p><a href="สันติ_พร้อมพัฒน์" title="wikilink">สันติ พร้อมพัฒน์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>rowspan = 4 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงกลาโหม" title="wikilink">กลาโหม</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ยุทธศักดิ์_ศศิประภา" title="wikilink">พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="สุกำพล_สุวรรณทัต" title="wikilink">พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p>*</p></td> <td><p><a href="ยิ่งลักษณ์_ชินวัตร" title="wikilink">ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>10</strong></p></td> <td><p><a href="ยุทธศักดิ์_ศศิประภา" title="wikilink">พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>rowspan = 6 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงการคลัง" title="wikilink">การคลัง</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ธีระชัย_ภูวนาถนรานุบาล" title="wikilink">ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p>* <a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></td> <td><p><a href="กิตติรัตน์_ณ_ระนอง" title="wikilink">กิตติรัตน์ ณ ระนอง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="บุญทรง_เตริยาภิรมย์" title="wikilink">บุญทรง เตริยาภิรมย์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="วิรุฬ_เตชะไพบูลย์" title="wikilink">วิรุฬ เตชะไพบูลย์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>11</strong></p></td> <td><p><a href="ทนุศักดิ์_เล็กอุทัย" title="wikilink">ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>12</strong></p></td> <td><p><a href="เบญจา_หลุยเจริญ" title="wikilink">เบญจา หลุยเจริญ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="กระทรวงการต่างประเทศ" title="wikilink">การต่างประเทศ</a></p></td> <td></td> <td><p>*</p></td> <td><p><a href="สุรพงษ์_โตวิจักษณ์ชัยกุล" title="wikilink">สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" title="wikilink">การท่องเที่ยวและกีฬา</a></p></td> <td></td> <td><p>*</p></td> <td><p><a href="ชุมพล_ศิลปอาชา" title="wikilink">ชุมพล ศิลปอาชา</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="21_มกราคม" title="wikilink">21 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>13</strong></p></td> <td><p><a href="สมศักย์_ภูรีศรีศักดิ์" title="wikilink">สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="2_เมษายน" title="wikilink">2 เมษายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" title="wikilink">การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="สันติ_พร้อมพัฒน์" title="wikilink">สันติ พร้อมพัฒน์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>14</strong></p></td> <td><p><a href="ปวีณา_หงสกุล" title="wikilink">ปวีณา หงสกุล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>rowspan = 7 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" title="wikilink">เกษตรและสหกรณ์</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ธีระ_วงศ์สมุทร" title="wikilink">ธีระ วงศ์สมุทร</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="24_ตุลาคม" title="wikilink">24 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p>*</p></td> <td><p><a href="ยุคล_ลิ้มแหลมทอง" title="wikilink">ยุคล ลิ้มแหลมทอง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="พรศักดิ์_เจริญประเสริฐ" title="wikilink">พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ณัฐวุฒิ_ใสยเกื้อ" title="wikilink">ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>15</strong></p></td> <td><p><a href="ศิริวัฒน์_ขจรประศาสน์" title="wikilink">ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ยุทธพงศ์_จรัสเสถียร" title="wikilink">ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p>*</p></td> <td><p><a href="วราเทพ_รัตนากร" title="wikilink">วราเทพ รัตนากร</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 9 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงคมนาคม" title="wikilink">คมนาคม</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="สุกำพล_สุวรรณทัต" title="wikilink">พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="จารุพงศ์_เรืองสุวรรณ" title="wikilink">จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>16</strong></p></td> <td><p><a href="ชัชชาติ_สิทธิพันธุ์" title="wikilink">ชัชชาติ สิทธิพันธุ์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ชัจจ์_กุลดิลก" title="wikilink">พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="กิตติศักดิ์_หัตถสงเคราะห์" title="wikilink">กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ชัชชาติ_สิทธิพันธุ์" title="wikilink">ชัชชาติ สิทธิพันธุ์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>17</strong></p></td> <td><p><a href="พฤณท์_สุวรรณทัต" title="wikilink">พล.อ.พฤณท์ สุวรรณทัต</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ประเสริฐ_จันทรรวงทอง" title="wikilink">ประเสริฐ จันทรรวงทอง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>18</strong></p></td> <td><p><a href="พ้อง_ชีวานันท์" title="wikilink">พ้อง ชีวานันท์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" title="wikilink">ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ปรีชา_เร่งสมบูรณ์สุข" title="wikilink">ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>19</strong></p></td> <td><p><a href="วิเชษฐ์_เกษมทองศรี" title="wikilink">วิเชษฐ์ เกษมทองศรี</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><a href="กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" title="wikilink">เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</a></p></td> <td></td> <td><p><strong>20</strong></p></td> <td><p><a href="อนุดิษฐ์_นาครทรรพ" title="wikilink">นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงพลังงาน" title="wikilink">พลังงาน</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="พิชัย_นริพทะพันธุ์" title="wikilink">พิชัย นริพทะพันธุ์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="อารักษ์_ชลธาร์นนท์" title="wikilink">อารักษ์ ชลธาร์นนท์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>21</strong></p></td> <td><p><a href="พงษ์ศักดิ์_รักตพงศ์ไพศาล" title="wikilink">พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>rowspan = 7 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงพาณิชย์" title="wikilink">พาณิชย์</a></p></td> <td></td> <td><p>*</p></td> <td><p><a href="กิตติรัตน์_ณ_ระนอง" title="wikilink">กิตติรัตน์ ณ ระนอง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="บุญทรง_เตริยาภิรมย์" title="wikilink">บุญทรง เตริยาภิรมย์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p>*</p></td> <td><p><a href="นิวัฒน์ธำรง_บุญทรงไพศาล" title="wikilink">นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ภูมิ_สาระผล" title="wikilink">ภูมิ สาระผล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ศิริวัฒน์_ขจรประศาสน์" title="wikilink">ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>22</strong></p></td> <td><p><a href="ณัฐวุฒิ_ใสยเกื้อ" title="wikilink">ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>23</strong></p></td> <td><p><a href="ยรรยง_พวงราช" title="wikilink">ยรรยง พวงราช</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>rowspan = 7 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงมหาดไทย" title="wikilink">มหาดไทย</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ยงยุทธ_วิชัยดิษฐ" title="wikilink">ยงยุทธ วิชัยดิษฐ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="30_กันยายน" title="wikilink">30 กันยายน</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>24</strong></p></td> <td><p><a href="จารุพงศ์_เรืองสุวรรณ" title="wikilink">จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ชูชาติ_หาญสวัสดิ์" title="wikilink">ชูชาติ หาญสวัสดิ์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ฐานิสร์_เทียนทอง" title="wikilink">ฐานิสร์ เทียนทอง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_UpperRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ชัจจ์_กุลดิลก" title="wikilink">พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>25</strong></p></td> <td><p><a href="ประชา_ประสพดี" title="wikilink">ประชา ประสพดี</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>26</strong></p></td> <td><p><a href="วิสาร_เตชะธีราวัฒน์" title="wikilink">วิสาร เตชะธีราวัฒน์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงยุติธรรม" title="wikilink">ยุติธรรม</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ประชา_พรหมนอก" title="wikilink">พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>27</strong></p></td> <td><p><a href="ชัยเกษม_นิติสิริ" title="wikilink">ชัยเกษม นิติสิริ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงแรงงาน" title="wikilink">แรงงาน</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="เผดิมชัย_สะสมทรัพย์" title="wikilink">เผดิมชัย สะสมทรัพย์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>28</strong></p></td> <td><p><a href="เฉลิม_อยู่บำรุง" title="wikilink">ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="7_พฤษภาคม" title="wikilink">7 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 2 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงวัฒนธรรม" title="wikilink">วัฒนธรรม</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="สุกุมล_คุณปลื้ม" title="wikilink">สุกุมล คุณปลื้ม</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>29</strong></p></td> <td><p><a href="สนธยา_คุณปลื้ม" title="wikilink">สนธยา คุณปลื้ม</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 3 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" title="wikilink">วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ปลอดประสพ_สุรัสวดี" title="wikilink">ปลอดประสพ สุรัสวดี</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="วรวัจน์_เอื้ออภิญญกุล" title="wikilink">วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>30</strong></p></td> <td><p><a href="พีรพันธุ์_พาลุสุข" title="wikilink">พีรพันธุ์ พาลุสุข</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="30_เมษายน" title="wikilink">30 เมษายน</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 8 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงศึกษาธิการ" title="wikilink">ศึกษาธิการ</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="วรวัจน์_เอื้ออภิญญกุล" title="wikilink">วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="สุชาติ_ธาดาธำรงเวช" title="wikilink">สุชาติ ธาดาธำรงเวช</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="พงศ์เทพ_เทพกาญจนา" title="wikilink">พงศ์เทพ เทพกาญจนา</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>31</strong></p></td> <td><p><a href="จาตุรนต์_ฉายแสง" title="wikilink">จาตุรนต์ ฉายแสง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="บุญรื่น_ศรีธเรศ" title="wikilink">บุญรื่น ศรีธเรศ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="สุรพงษ์_อึ้งอัมพรวิไล" title="wikilink">สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ศักดา_คงเพชร" title="wikilink">ศักดา คงเพชร</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>32</strong></p></td> <td><p><a href="เสริมศักดิ์_พงษ์พานิช" title="wikilink">เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 6 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงสาธารณสุข" title="wikilink">สาธารณสุข</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="วิทยา_บุรณศิริ" title="wikilink">วิทยา บุรณศิริ</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>33</strong></p></td> <td><p><a href="ประดิษฐ์_สินธวณรงค์" title="wikilink">ประดิษฐ์ สินธวณรงค์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ต่อพงษ์_ไชยสาส์น" title="wikilink">ต่อพงษ์ ไชยสาส์น</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="สุรวิทย์_คนสมบูรณ์" title="wikilink">สุรวิทย์ คนสมบูรณ์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ชลน่าน_ศรีแก้ว" title="wikilink">ชลน่าน ศรีแก้ว</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td><p><strong>34</strong></p></td> <td><p><a href="สรวงศ์_เทียนทอง" title="wikilink">สรวงศ์ เทียนทอง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>rowspan = 4 bgcolor="#E9E9E9"| <a href="กระทรวงอุตสาหกรรม" title="wikilink">อุตสาหกรรม</a></p></td> <td></td> <td></td> <td><p><a href="วรรณรัตน์_ชาญนุกูล" title="wikilink">วรรณรัตน์ ชาญนุกูล</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Right_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="9_สิงหาคม" title="wikilink">9 สิงหาคม</a> <a href="พ.ศ._2554" title="wikilink">พ.ศ. 2554</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์_สวัสดิวัตน์" title="wikilink">หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="18_มกราคม" title="wikilink">18 มกราคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td><p><strong>35</strong></p></td> <td><p><a href="ประเสริฐ_บุญชัยสุข" title="wikilink">ประเสริฐ บุญชัยสุข</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_Down_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="22_พฤษภาคม" title="wikilink">22 พฤษภาคม</a> <a href="พ.ศ._2557" title="wikilink">พ.ศ. 2557</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:LineColor_Joban.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> <td></td> <td><p><a href="ฐานิสร์_เทียนทอง" title="wikilink">ฐานิสร์ เทียนทอง</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Arrow_Blue_LowerRight_001.svg" title="wikilink">15px</a></p></td> <td><p><a href="28_ตุลาคม" title="wikilink">28 ตุลาคม</a> <a href="พ.ศ._2555" title="wikilink">พ.ศ. 2555</a></p></td> <td><p><a href="30_มิถุนายน" title="wikilink">30 มิถุนายน</a> <a href="พ.ศ._2556" title="wikilink">พ.ศ. 2556</a></p></td> <td><p><a href="ไฟล์:Red_x.svg" title="wikilink">20px</a></p></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <section class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes"> <hr /> <ol> <li id="fn1" role="doc-endnote">ไม่นับลำดันเพราะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้ว<a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> </ol> </section>

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 16

 • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
 • ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • กิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ชุมพล ศิลปอาชา เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • กฤษณา สีหลักษณ์ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • ธีระชัย ภูวนาทนรานุบาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • บุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • วิรุฬ เตชะไพบูลย์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • สุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • สันติ พร้อมพัฒน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ธีระ วงศ์สมุทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พลตำรวจโท ชัชจ์ กุลดิลก เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • พิชัย นริพทะพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • ภูมิ สาระผล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ชูชาติ หาญสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ฐานิสร์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • เผดิมชัย สะสมทรัพย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • สุกุมล คุณปลื้ม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 • ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • บุญรื่น ศรีธเรศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยา บุรณศิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • ต่อพงษ์ ไชยสาส์น เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 27

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง 20px

 • พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ (รองนายกรัฐมนตรี)
 • กฤษณา สีหลักษณ์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
 • พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)
 • พิชัย นริพทะพันธุ์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)
 • บุญรื่น ศรีธเรศ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ)
 • ต่อพงษ์ ไชยสาส์น (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • วรรณรัตน์ ชาญนุกูล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

โยกย้าย 15px

 • พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • กิตติรัตน์ ณ ระนอง (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • บุญทรง เตริยาภิรมย์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

แต่งตั้งเพิ่ม 15px

 • นลินี ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • อารักษ์ ชลธาร์นนท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
 • สุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ศักดา คงเพชร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่��การกระทรวงศึกษาธิการ
 • หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 38

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง 20px

โยกย้าย 15px

แต่งตั้งเพิ่ม 15px

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 4 9

แต่งตั้งเพิ่ม 15px

คณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ 5

ถูกปรับออกจากตำแหน่ง 20px

 • พงศ์เทพ เทพกาญจนา (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • ศันสนีย์ นาคพงศ์ (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี)
 • พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)
 • ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • ประเสริฐ จันทรรวงทอง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม)
 • ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
 • บุญทรง เตริยาภิรมย์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
 • พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย)
 • เผดิมชัย สะสมทรัพย์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)
 • วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
 • ชลน่าน ศรีแก้ว (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
 • ฐานิสร์ เทียนทอง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม)

โยกย้าย 15px

 • พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) เป็นรองนายกรัฐมนตรี
 • นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • สันติ พร้อมพัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง (รองนายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

แต่งตั้งเพิ่ม 15px

 • ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 • พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 • เบญจา หลุยเจริญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • ปวีณา หงสกุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • วราเทพ รัตนากร (รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พ้อง ชีวานันท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • วิเชษฐ์ เกษมทองศรี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ยรรยง พวงราช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • วิสาร เตชะธีราวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • ชัยเกษม นิติสิริ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 • พีรพันธุ์ พาลุสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • จาตุรนต์ ฉายแสง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • สรวงศ์ เทียนทอง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

นโยบายและผลการดำเนินงานของรัฐบาล

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน และนโยบายด้านต่าง ๆ คือ

นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีแรก

 • สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
 • กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
 • ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง
 • เร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบและนำสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็ว
 • เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน
 • แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค ดังนี้
  • พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 5 แสนบาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้สำหรับผู้ที่มีหนี้เกิน 5 แสนบาทรวมทั้งการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพและแผนการปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการมีรายได้ที่มั่นคง และสามารถใช้หนี้คืน
  • เพิ่มรายได้รายวันสำหรับแรงงานเป็นวันละ 300 บาท และรายเดือนของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทอย่างสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร รวมทั้งมาตรการเพื่อลดภาระแก่ผู้ประกอบเพื่อลดภาระแก่ผูประกอลการที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้แรงงานและบุคลากรสามารถดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  • จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุโดยผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
  • ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป ได้แก่บ้านหลังแรก และรถยนต์คันแรก
 • ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลให้เหลือร้อยละ 23 ในปี 2555 และลดลงร้อยละ 20 ในปี 2556 เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน ขยายฐานภาษีและรองรับเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
 • ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแลสังคมในชุมชนจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชน โดย
  • เพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 1 ล้านบาท
  • จัดตั้งกองทุนพัฒนาศักยภาพสตรีเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
  • จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้วงเงินประมาณ 1 พันล้านบาทต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อให้สามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพในสถานศึกษาโดยมุ่งให้เกิดวิสาหกิจใหม่ที่เป็นแหล่งมีงานทำ รวมทั้งเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 • ยกระดับสินค้าการเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
 • ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำอย่างบูรณาการ และเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
 • เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยได้ปี 2554-2555 เป็นปีมหัศจรรย์ไทยแลนด์ (Miracle Thailand Year) และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมเฉลิมฉลองในพิธีมหามงคลในช่วงปี 2554-2555
 • สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์และผลิตสินค้าในท้องถิ่น
 • พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพื่อประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ร่วมทั้งบูรณาการแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงต่าง ๆ ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการในให้บริการมาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และภาวะทุพโภชนาการที่นำไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง ได้แก่ โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน และความดันโลหิต รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
 • จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนเริ่มทดลองดำเนินการในโรงเรียนนำร่อง สำหรับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ควบคู่กับการพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายในระดับการให้บริหาร และในพื้นที่สาธารณะและสถานศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขว้างโดยมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อวางกลไกการใช้อำนาจอธิปไตยที่ยึดหลักนิติธรรม และองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและพร้อมรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ประชาชนเห็นชอบโดยการออกเสียงประชามติ10

นโยบายด้านต่าง ๆ

ศูนย์การบิน

เนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความแออัด จำนวนผู้โดยสารมากเกินขีดจำกัดของสนามบิน ดังนั้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 รัฐบาลจึงได้มีคำสั่งให้สายการบินต้นทุนต่ำทั้งหมด ย้ายฐานการบินไปที่ท่าอากาศยานดอนเมืองดังเดิมภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 และได้ยกระดับท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังเห็นชอบให้ปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองให้มีความทันสมัย และขยายขีดความสามารถรับผู้โดยสารได้เป็น 30 ล้านคนต่อปี จากเดิม 18.5 ล้านคนต่อปี

การลดราคาน้ำมัน

รัฐบาลประกาศชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซิน 95 ลดลง 8.02 บาทต่อลิตร น้ำมันเบนซิน 91 ลดลง 7.17 บาท และน้ำมันดีเซลลดลง 3 บาทต่อลิตร เป็นผลต่อเนื่องให้กิจการรถและเรือของรัฐ ประกาศลดค่าบริการตามไปด้วย

ซึ่งผลจากการดำเนินนโยบายดังกล่าว ได้รับการวิจารณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ อาทิ ดร.ธนวรรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เห็นว่า มาตรการดังกล่าวส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจเล็กน้อย แต่เสี่ยงให้เงินเฟ้อมากขึ้น ทั้งยังขัดต่อการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน11

คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยอาศัยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่197/2554 มีพลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นประธานกรรมการ

การตอบรับ

คำชื่นชม

คำวิจารณ์

 • ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ได้ตั้งฉายาคณะรัฐมนตรีซ��่งเป็นการตั้งฉายาของคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2554 ได้ตั้งฉายาคณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 ชุดนี้ว่า "รัฐบาลทักษิณส่วนหน้า" เนื่องจากมีความเห็นว่าการบริหารงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่สามารถสลัดภาพว่ามี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อยู่เบื้องหลังได้ จนรัฐบาลชุดนี้เปรียบเหมือนศูนย์บัญชาการส่วนหน้าของตัว พ.ต.ท.ทักษิณ12
<!-- -->
 • ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใต้รัฐบาลนี้ แถลงประณาม ผศ.ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสุงสุด ณ ขณะนั้น13ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่รัฐบาลใช้ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยแถลงต่อสื่อมวลชน เพื่อประณาม ประธานศาลปกครองสุงสุด
<!-- -->
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย พรรครัฐบาลได้ฟ้องร้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในข้อหากบฎและเตือนว่าระวังจะละเมิดพระราชอำนาจกับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นับเป็นครั้งแรกที่มีบุคคลในรัฐบาลฟ้องร้องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ14
<!-- -->
 • ในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐบาลนี้เลือกที่จะใช้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ นับเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และตามกฎหมาย พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไม่มีรายชื่อของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานอยู่ในคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน
<!-- -->
 • กรณีคดีเงินบริจาคน้ำท่วม กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยออกหนังสือถึงประชาชนผู้บริจาคน้ำท่วมผ่านทางพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อ พ.ศ. 2553 โดยขอให้ไปชี้แจงต่อดีเอสไอ ว่าการบริจาคดังกล่าว เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 หรือไม่15ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการดำเนินการกลั่นแกล้งประชาชนที่บริจาคเงินผ่านพรรคประชาธิปัตย์
<!-- -->

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

 1. [http://www.komchadluek.net/detail/20110809/105422/โปรดเกล้าฯครม.ถวายสัตย์10ส.ค..html โปรดเกล้าฯครม.-ถวายสัตย์10ส.ค.]

 2. ครม.มีมติให้ 'นิวัฒน์ธำรง'ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกฯ, ไทยรัฐ, 13 พฤษภาคม 2557

 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554

 4. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555

 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี และแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

 6. พระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

 7. ราคาน้ำมันกับความพอเพียง

 8. สื่อทำเนียบตั้งฉายารัฐบาล "ทักษิณส่วนหน้า"

 9. ศอ.รส.แถลงตำหนิประธานศาลปกครองสูงสุดแทรกแซงโยกย้ายตำรวจ

 10. พรรคเพื่อไทยยื่นเอาผิดตุลาการรธน.

 11. ปชป.โวยดีเอสไอสอบปมเงินบริจาคน้ำท่วม

 12. ครม.ตั้งผวจ.บุรีรัมย์นั่งอธิบดีกรมประชาฯ

 13. ล้วงลึก'ย้ายข้ามห้วย'มท.ไปทำเนียบฯ

 14. รัฐบาลจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

หมวดหมู่