ตัวประกอบของ54 คืออะไร

ไม่สามารถตอบคำถามได้เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอ กรุณาใจเย็นและถามอีกครั้ง