ถุงลมโป่งพอง คืออะไร

ถุงลมโป่งพอง เป็นโรคของระบบหายใจส่วนล่างชนิดหนึ่ง ทำให้เกิดมีโพรงอากาศขึ้นในเนื้อปอดของผู้ป่วย ซึ่งอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ โพรงนี้เกิดจากการที่ผนังถุงลมถูกทำลายกลายเป็นการสูญเสียเนื้อปอดเกิดเป็นโพรง ผลจากภาวะนี้จะทำให้พื้นที่แลกเปลี่ยนแก๊สในถุงลมมีจำนวนลดน้อยลง ทำให้ขนส่งออกซิเจนเข้าเลือดได้ลดลง ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนถึงสูงอายุ เนื่องจากสาเหตุที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการสูบบุหรี่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อีก เช่น ภาวะพร่องโปรตีนแอลฟาวันแอนไททริปซิน ซึ่งอาจทำให้เกิดถุงลมโป่งพองได้ในคนอายุน้อย

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0