ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 คืออะไร

ถนนโชตนา ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่เป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 สายเชียงใหม่–แม่จัน เป็นทางหลวงแผ่นดินในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เป็นทางหลวงสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ในการติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ทางทิศเหนือ และเชื่อมต่อไปยังจังหวัดเชียงราย มีระยะทางตลอดทั้งสาย 240.301 กิโลเมตร

รายละเอียดของเส้นทาง

[220px|thumb|right|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ในอำเภอเชียงดาว](ไฟล์:Chiang_Dao,Thailand-panoramio-gary4now(1).jpg "wikilink") ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 มีจุดเริ่มต้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งไปทางทิศเหนือ ผ่านอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว แล้วเบนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเล็กน้อย ตัดเข้าอำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง แล้วไปสิ้นสุดบนถนนพหลโยธินที่อำเภอแม่จัน เดิมในช่วงฝาง – แม่จันเป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1089 ต่อมาได้มีการรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงแผ่นดินสายนี้ ทำให้มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 240.301 กิโลเมตร

เส้นทางช่วงอำเภอเมืองเชียงใหม่ถึงอำเภอแม่ริมเป็นถนนคอนกรีตขนาด 4-6 ช่องจราจร มีเกาะกลางถนน ส่วนช่วงอำเภอแม่ริมจนถึงศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร มีเกาะกลาง ซึ่งช่วงที่ผ่านเทศบาลตำบลสันโป่งเดิมจะไม่มีเกาะกลาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถนนจะลดเหลือ 2 ช่องจราจรในช่วงที่ผ่านแก่งปันเต๊า รอยต่อระหว่างอำเภอแม่แตงและอำเภอเชียงดาว ระยะทาง 8 กิโลเมตร และจะขยายเป็น 4 ช่องจราจรอีกครั้งจนถึงช่วงทางเลี่ยงเมืองเชียงดาว จากนี้ถนนจะเป็น 2 ช่องจราจรเป็นหลักและ 4 ช่องจราจรในช่วงผ่านเทศบาลและทางแยก เมื่อผ่านแยกปิงโค้งถนนจะลัดเลาะไปตามดอยหัวโท รอยต่อระหว่างอำเภอเชียงดาวและอำเภอไชยปราการ และจะผ่านภูเขาอีกครั้งเมื่อพ้นบ้านท่าตอนไปจนถึงอำเภอแม่จัน

ทางหลวงแผ่นดินสาย เชียงใหม่-เชียงดาว-ฝาง ให้ขนานนามว่า "ถนนโชตนา" เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายทิม โชตนา นายช่างกำกับการแขวงการทางเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2493 ตามมติ ครม จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี

การแบ่งตอนควบคุม

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 แบ่งเขตการควบคุมออกเป็น 6 ตอน ได้แก่

ตอนชื่อตอนหลัก กม.ระยะทาง (กม.)หมวดทางหลวงแขวงทางหลวง
0100เชียงใหม่ - ขี้เหล็กหลวง4+172 - 30+89326.721แม่ริมเชียงใหม่ที่ 2
0201ขี้เหล็กหลวง - แม่ทะลาย30+893 - 59+60028.707แม่แตงเชียงใหม่ที่ 3
0202แม่ทะลาย - หัวโท59+600 - 110+47550.875เชียงดาว (ปิงโค้ง)เชียงใหม่ที่ 3
0203หัวโท - ล้องอ้อ110+475 - 138+99328.518ไชยปราการเชียงใหม่ที่ 3
0204ล้องอ้อ - เมืองงาม138+993 - 205+12166.128ฝางเชียงใหม่ที่ 3
0300ล้องอ้อ - เมืองงาม205+121 - 240+30135.180แม่จันเชียงรายที่ 1

รายชื่อทางแยก

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่