พ.ศ. 2479 คืออะไร

พุทธศักราช 2479 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1936

ผู้นำ

เหตุการณ์

วันเกิด

วันถึงแก่กรรม

รางวัล

รางวัลโนเบล

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่