พ.ศ. 2548 คืออะไร

พุทธศักราช 2548 ตรงกับปีคริสต์ศักราช 2005 เป็นปีปกติสุรทินที่วันแรกเป็นวันเสาร์ตามปฏิทินเกรโกเรียน และเป็น

ผู้นำประเทศไทย

เหตุการณ์

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

กรกฎาคม

��ิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

วันเกิด

วันถึงแก่กรรม

บันเทิงคดีที่อ้างอิงถึงปีนี้

รางวัลโนเบล

ดูเพิ่ม

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่