1นิวตันเท่ากับกี่กิโลกรัม คืออะไร

1 นิวตัน (Newton) เท่ากับ กิโลกรัม (kilogram) กี่เท่านั้นไม่สามารถหาค่าได้เนื่องจากนิวตันเป็นหน่วยของแรง ส่วนกิโลกรัมเป็นหน่วยของมวล ซึ่งหน่วยของแรงและมวลไม่สามารถแปรผันได้ตรงกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม 1 นิวตันถือเป็นแรงที่รับประทานโดยวัตถุมวล 1 กิโลกรัม ในสภาวะโลกโดยปกติ