1ปีมีกี่อาทิตย์ คืออะไร

ปีทางดาวเคราะห์มี 365 วัน (หรือ 366 วันในปีอธิกสุรทิน) ซึ่งหนึ่งวันประกอบด้วย 24 ชั่วโมง แต่การนับวันและอาทิตย์ไม่ใช่วิธีการคำนวณทีละนาทีและวินาที เนื่องจากว่าอาทิตย์จะขึ้นขึ้นจากทางทิศตะวันออกและตกดินลง จากทิศตะวันตก ในรอบ 24 ชั่วโมง

ดังนั้น 1 สัปดาห์ที่ปฏิทินดุลยกรณ์นับวันจะประกอบด้วย 7 วัน นั่นคือ วันจันทร์ (Monday) วันอังคาร (Tuesday) วันพุธ (Wednesday) วันพฤหัสบดี (Thursday) วันศุกร์ (Friday) วันเสาร์ (Saturday) และวันอาทิตย์ (Sunday)

ดังนั้น ปีดุลยกรณ์จะมีเศษจากการหารด้วย 7 (จำนวนวันในสัปดาห์) แต่เศษเหล่านี้ไม่อยู่ในรูปของอาทิตย์เต็ม ๆ เพียงวันเดียวเท่านั้น และส่วนต่างก็แสดงให้เห็นถึงวัน (เช่น วันพฤหัสบดี เพราะถ้ามีการหารด้วย 7 จะเป็นจำนวนเต็ม)

การคำนวณจำนวนอาทิตย์ในปีขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่ต้องการเนื้อหาที่แม่นยำ แต่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าปีดุลยกรณ์จะมีอย่างน้อย 52 สัปดาห์ (ซึ่งเท่ากับ 364 วัน) และบางครั้งอาจมีอีก 1 สัปดาห์ซึ่งเรียกว่า "วันที่ 53" ในปีที่เป็นปีอธิกสุรทิน (leap year) จะมีอีก 1 วันเพิ่มซึ่งเป็น "วันที่ 54"

ด้วยเหตุนี้ การคำนวณจำนวนอาทิตย์ในปี โดยปกติจะมี 52 หรือ 53 อาทิตย์ แล้วแต่ปีว่าเป็นปีอธิกสุรทินหรือไม่