143 คือ คืออะไร

143 มีความหมายหลายแบบ แต่ส่วนมากใช้เป็นรหัสอ้างอิงหรือแบ่งปันความรักในภาษาภาคอังกฤษ โดยถูกใช้ในการแสดงความรักหรือความร่วมมือ ตัวเลข 1 หมายถึง "I," 3 หมายถึง "love," และ 3 ใหม่หมายถึง "you" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีในการแสดงความรักแบบย่อสั้นๆ ที่อาจนำมาใช้ในข้อความออนไลน์หรือข้อความหลักคาสังสรรค์ อีกทั้งเรียกเกี่ยวกับแว่นตาแบบมีพัดสำหรับคนที่มีปัญหาทางการเห็น