30000 คืออะไร

30000 (สามหมื่น) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 29999 (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 30001 (สามหมื่นเอ็ด)

ตัวเลขที่เลือกอยู่ในช่วง 30001–39999

30001 ถึง 30999

อ้างอิง

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Footnotes

หมวดหมู่