33 คืออะไร

33 (สามสิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 32 (สามสิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 34 (สามสิบสี่)

คำเติมนำหน้า

ความหมาย

ในทางคณิตศาสตร์

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่