4g คืออะไร

4G เป็นย่อมาจาก Fourth Generation หรือชื่อย่อของระบบเครือข่ายโทรคมนาคมที่ใช้เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายที่พัฒนาโดยค่ายโทรคมนาคมชั้นนำในระดับโลก ในปัจจุบัน 4G เริ่มมีการออกแบบและพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมส่วนใหญ่ในหลากหลายประเทศ

ความเร็วของเครือข่าย 4G อัตราส่วนที่ได้รับความนิยมมักจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ รวมถึงรูปแบบการใช้งานและความสามารถที่เสนอในแต่ละระบบโทรคมนาคม แต่โดยทั่วไปแล้ว 4G สามารถมอบความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้ที่ระดับสูงมาก เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันต่างๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และโน๊ตบุ๊ค

การใช้งาน 4G สามารถส่งข้อมูลเร็วและมีความเสถียรสูงกว่าระบบเครือข่ายที่เคยมีอยู่ก่อนหน้านี้ เช่น 3G หรือ 2G แบบ Analog โดยผู้ใช้งานสามารถประสบปัญหาในการเชื่อมต่อที่น้อยลงและประสบความคล่องตัวในการใช้งานมากขึ้น

นอกจากนี้ 4G ยังมีความสามารถในการรองรับการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การสตรีมวิดีโอความละเอียดสูง (HD หรือ 4K) ออกแบบและใช้งานแอปพลิเคชันที่อาศัยเน็ตเวิร์กซ์ (Internet of Things: IoT) ติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์ที่ไม่มีการหยุดตัว และอื่นๆ ที่ต้องการการเชื่อมต่อและความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่สูง