53 คืออะไร

53 (ห้าสิบสาม) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 52 (ห้าสิบสอง) และอยู่ก่อนหน้า 54 (ห้าสิบสี่)

คำเติมนำหน้า

ความหมาย

ในทางคณิตศาสตร์

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่