54 คืออะไร

54 (ห้าสิบสี่) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 53 (ห้าสิบสาม) และอยู่ก่อนหน้า 55 (ห้าสิบห้า)

คำเติมนำหน้า

ความหมาย

ในทางคณิตศาสตร์

1,2,3,6,9,18,27,54

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่