6000 คืออะไร

6000 (หกพัน) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 5999 (ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 6001 (หกพันเอ็ด)

คำเติมนำหน้า

ความหมาย

ในระบบเลขฐาน

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่