70 คืออะไร

70 (เจ็ดสิบ) เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 69 (หกสิบเก้า) และอยู่ก่อนหน้า 71 (เจ็ดสิบเอ็ด)

คำเติมนำหน้า

ความหมาย

ในทางคณิตศาสตร์

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่