big ass คืออะไร

Big ass หรือ ช่องตับขนาดใหญ่ ในทางเทคนิคและการใช้ภาษามักใช้เพื่ออธิบายลักษณะของชิ้นงานหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่หรือให้พื้นที่มาก โดยมักใช้คำว่า "big ass" แทนคำที่ดูเจ้าของเสียง คำเยาะเย้ยของนักพูดวิทยุหรือนักข่าวกีฬาที่พูดเกี่ยวกับขนาดต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ในบรรดาส่วนใหญ่ การใช้คำว่า "big ass" เข้ามาใช้ในบทสนทนาหรือประโยค อาจถือว่าเป็นการใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมและไม่สุภาพ จึงควรหลีกเลี่ยงในการใช้ในบทสนทนาทางการ หรือในสถานการณ์ที่เป็นทางการ