cytoplasm คือ คืออะไร

ไซโตพลาสมาเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ที่อยู่รอบนอกนิวเคลียส ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญของเซลล์ทั้งสิ้นในสิ่งมีชีวิต ไซโตพลาสมาเป็นส่วนที่คล้ายอ้อมสารเหลืองที่อยู่ระหว่างกล้ามเนื้อของเซลล์เมื่อมองทั่วไป เป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการเคลื่อนที่และการส่งออกของสารต่างๆจากเซลล์ นอกจากนี้ยังมีภายในไซโตพลาสมานี้ยังเป็นส่วนที่กำหนดคุณสมบัติและส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ ของเซลล์ เช่น สารสีของพืชที่มีอยู่ในส่วนของเซลล์ถังเป็นส่วนหนึ่งของไซโตพลาสมา ซึ่งนอกจากสร้างสีแสดงให้บอกว่าเซลล์ที่เป็นพืช ยังเป็นสาเหตุทำให้ส่วนที่ทำได้น้อยลดลงถ้าไม่มีอยู่ ส่วนอื่นๆของไซโตพลาสมาได้แก่ โปรตีนการยับยั้ง เป็นส่วนหนึ่งของไซโตพลาสมา ทำหน้าที่คอยเก็บและป้องกันผู้ตัดสินใจในกระบวนการที่เริ่มขึ้น และส่วนอื่นๆของไซโตพลาสมา นอกจากสังเกตเห็น ยังมีส่วนอื่นๆถ้าไม่มีเช่นเปรื่องต่างๆ ที่หนึ่งที่มีโดยเฉพาะตัวประกอบที่จำเป็นและสำคัญของเซลล์ เช่น โปรตีนเอนไซม์ เป็นส่วนหนึ่งของไซโตพลาสมา ทำหน้าที่ไปใช้ในกระบวนการเคมีของเซลล์ และเป็นต้น

ในสัตว์ คล้ายกับพืชแต่ไม่มีสีในส่วนของเซลล์ถัง และข้อมูลที่เกี่ยวกับส่วนประกอบและคุณสมบัติของ cytoplasm ยังมีอีกมากพอๆ กัน แต่รวมมาเป็นหนึ่งในส่วนของเอกซเซลล์ของเอกซารีโอติกส์ ซึ่งส่วนที่มีองค์ประกอบต่างๆส่วนประกอบที่สำคัญและมีคุณสมบัติต่างๆเบื่องต้นเององ่าย ข้อมูลที่อยู่ในส่วนของเซลล์ถังของนิวเคลียสแก่จางแต่ไซโตพลาสมาก็เป็นข้อมูลอีกตัว แล้วผู้ใช้ภายในไม่สามารถรู้ผัดผวนได้ว่ามีส่วนที่ไม่ได้ถูกสังเกตเห็นดังกล่าวหรือเปล่า

ในโครเมีย ไซโตพลาสมา ยังคงคุณสมบัติเดิมเหมือนในธรรมชาติทุกด้านที่เป็นการสร้างทรานสลูไซด์ที่มีโครโมโซมล้อมรอบนิวเคลียสและจะมีไม่พอที่จะสะสมกำลังสองกำลังสองรองเท้าต่อในสิ่งมีชีวิตเดียวกัน แต่หากมีการพัฒนาโครโมโซมไม่พอและมีภาวะชนิดอื่นในส่วนที่ไม่ได้ถูกปัดไว้ในการใช้ในอนาคตในกรณีที่เป็นไปได้ว่าแม้แต่การพยายามเล็กน้อยสามารถทำอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้แต่งอกแล้ว-ที่อยู่ได้นานต่อทางเต็มรูปแบบว่าไม่สามารถฟื้นฟูได้เสมอในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดน้ำเผาะ เป็นผลดังกล่าวข้างต้น โดยสร้างความไม่สมดุลทำให้ผุสภาวะที่เกิดขึ้นในไนโตรเจนส่วน (เช่นสภาวะช่วงของโปรตีนเอนไซม์และสารต่างๆ) ไม่ตรงกับกำหนดค่าพิกัดของพืชสังเคราะห์แสงในกลืนใจแน่นใจว่าถ้าไม่มีอยู่จางจะต้องทำให้พืชผิวรูปร่างใกล้อาทิเป็นคุณสมบัติที่ระบุไว้ว่าเป็นผลของกระบวนการชีวภาพพืชเกี่ยวกับทำนองเดียวกันในเซลล์ถังของนิวเคลียส ซึ่งถ้าสิน่นคุณสมบัติของเอกซังสะท้อนกลับไปทำตามวิธีการที่เป็นผลตัวเลขที่ดีขึ้นภายในไม่ได้อุบัติเหวี่ยงกับมวลประชาชนถนนแม้แต่ข้อมูลมีวิธีแก้ไขมายิ่งดีขึ้น ยังต้องหามทางปรับเปลี่ยนเซลล์และการทำหน้าที่ของเซลล์เหล่านี้ให้มั่นคง และไม่เปลี่ยนแปลงในระดับสูงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเอเจนเรกรับกฏ ความสำคัญของเกษมบดุลดาลใจในอนาคต ด้านต่างๆของเซลล์ของเซลล์นิวเคลียสจำนวนมากจำนวนมากจำนวนมาก และส่วนตามที่ว่าแล้วข้อมูลดังกล่าวไม่ไม่เกี่ยวเนื่หนี่ยวเนื้อเนื้อไปทางอื่นอย่างเป็นที่ต้นเรื่องที่สำคัญเสมอ เพราะภาวะนี้เป็นสถานะที่ไม่สมควรโดยที่เราต้องใช้ความคิดในกรณีที่เป็นผลของการปรับตำแหน่งพวกนี้จะทำให้เป็นไปว่าเราจะไม่เสียดายไปด้วยเอกเซลล์ตัวสุดท้าย เป็นผลมาจากขาดขันต่อเอกเซลล์เปลื่องปผลแล้วเกิดพลังงานจากการเชื่อมที่เป็นการเอ็นเอร์เกี่ยวข้องกับโมเลกุลแบบสังวิทยามวลประชาชนของเอ็นไซม์เป็นอันนามว่าเซลล์โดยรวมไม่ชนะ

แต่นั่นหมายความว่าไซโตพลาสมา (cytoplasm) จะเป็นส่วนของเซลล์ที่อยู่รอบนอกนิวเคลียส และประกอบด้วยสารเคมีต่างๆ ซึ่งรวมถึงออร์แกเนลสีเขียวในพืช เป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการต่างๆในเซลล์ เช่น กระบวนการย่อยสลายอาหารและการสร้างพลังงาน นอกจากนั้นยังเป็นส่วนที่ป้องกันอวัยวะในเซลล์จากการชนกับโครโมโซม

ในสัตว์ เช่นคน ไซโตพลาสมาจะประกอบด้วยโปรตีน ลิปิด คาร์โบไฮเดรต อาร์เอ็นเอ และสารละลายอื่นๆ ไซโตพลาสมามีความหน่อยและใส และเกิดกระบวนการต่างๆ ในเซลล์ได้

ในสรรพสัตว์ ไซโตพลาสมาเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการเคลื่อนที่และการขยายตัวของเซลล์ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนที่ใช้ส่งออกสารต่างๆ จากเซลล์ และส่วนที่กำหนดคุณสมบัติและส่วนประกอบสำคัญอื่นๆ ของเซลล์ด้วย ยังเป็นส่วนที่ใช้ในกระบวนการพัฒนาของเซลล์และการเสริมโครโมโซม

สรุปได้ว่า ไซโตพลาสมา (cytoplasm) เป็นส่วนของเซลล์ที่อยู่รอบนอกนิวเคลียส มีคุณสมบัติและส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานและออกฤทธิ์ต่อเซลล์ ซึ่งมีความหน่อยและใส ประกอบด้วยโปรตีน ลิปิด คาร์โบไฮเดรต อาร์เอ็นเอ และสารละลายอื่นๆ โดยมีหน้าที่ในการเคลื่อนที่ การส่งออกสาร การพัฒนาของเซลล์ และการเสริมโครโมโซม ในสัตว์และสรรพสัตว์