fine art คือ คืออะไร

Fine art คือผลงานศิลปะที่ได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าที่สูงและมีความสวยงาม เป็นผลงานที่สร้างขึ้นโดยศิลปินที่มีความชำนาญในด้านศิลปะ ศิลปะประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นในลักษณะที่ไม่มีเจตนาจะจำหน่าย เพื่อความลึกซึ้งและความเข้มข้นในการสื่อสารความหมาย เช่น วาดภาพ ลงสี ปั้นจักสาน ทำศิลปะวางตลาด สร้างประดิพัทธ์ และผลงานอื่นๆ ศิลปินที่ทำงานในด้านศิลปะนี้มีความคิดสร้างสรรค์ที่เฉพาะตัวและสามารถแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะของตนเองได้อย่างอิสระ ศิลปะประเภทนี้มักถูกนำมาแสดงในงานศิลปะช่วงอินดี้และนิทรรศการศิลปะชั้นนำทั่วโลก