food science คือ คืออะไร

Food science หรือวิทยาศาสตร์อาหาร เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการประมวลผลและการผลิตอาหาร โดยการแบ่งเป็นสองส่วนหลัก คือ การดำเนินการทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการผลิตและการจัดเตรียมอาหาร และการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารในทิศทางต่าง ๆ เช่น คุณลักษณะเคมีของอาหาร การทดลองในห้องปฏิบัติการ กระบวนการและเทคโนโลยีในการผลิตอาหาร นิยามและนโยบายอาหาร ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ

วิชานี้นับเป็นหนึ่งในแขนงวิชาที่คุมทั้งด้านวิชาศาสตร์และวิศวกรรม โดยมีการศึกษาความรู้ในหลายสาขาในคณะพื้นฐาน เช่น เคมีอินทรีย์ ชีววิทยาอุตสาหกรรม ชีวเคมี เคมีอาหาร ฟิสิกส์วัสดุ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ลักษณะและอุณหภูมิของสถานที่ผลิตอาหาร ความพร้อมของประชากรเกี่ยวกับอาหาร ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร วิธีแก้ไขข้อขัดข้องในการผลิตอาหาร เป็นต้น

การศึกษาในสาขานี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมอาหารปรุงแต่ง อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากเกสรพืช เป็นต้น โดยการใช้ความรู้ในการประยุกต์เทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือปรับปรุงคุณภาพการผลิตอาหารที่มีอยู่แล้ว รวมถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง การตรวจสอบความปลอดภัยทางอาหาร และการควบคุมอุณหภูมิและเนื้ออาหารในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งการศึกษามาตรฐานการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ