geopolitics คือ คืออะไร

Geopolitics คือการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การรับมือกับมิติภูมิศาสตร์ทางการเมือง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ศาสตร์เมืองลึกซึ้งและการวิเคราะห์ทางการเมืองถูกใช้ในการศึกษาและการเข้าใจเกี่ยวกับพลังและส่วนที่มีมากกว่าหนึ่งประเทศในโลก โดยมีการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สัญชาติศาสตร์ การเมืองศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการวิเคราะห์และทำคาดการณ์เกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเมือง ก้าวข้ามขอบเขตประเทศ และความเผด็จการระหว่างประเทศ