marmot คืออะไร

มาร์มอตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในวงศ์สัตว์กรวย (Rodentia) ซึ่งเป็นวงศ์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในกลุ่มสัตว์ มาร์มอตมีธาตุลักษณะทางกายภาพเฉพาะที่ช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้เพื่อรอดตามเงื่อนไขสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

มาร์มอตมีลักษณะทางกายภาพที่เรียกว่า "บ่อน้ำ" ซึ่งเป็นชั้นไข่ที่ช่วยให้พวกเขาปกคลุมตัวในสภาพอากาศที่เย็นเพื่อรักษาความอุ่นในตัว การมีลักษณะ "บ่อน้ำ" สะท้อนถึงวิธีที่พวกเขาปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่อาศัยอยู่ เช่น แอ่งน้ำแข็งในภูเขาสูง

มาร์มอตมีขนและขนน้ำหนักมากที่ช่วยให้พวกเขาคงอุณหภูมิตัวเองในสภาพอากาศที่เย็น สีของขนของมาร์มอตส่วนมากเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทา และมีลักษณะขนที่หนาและเข้ม เพื่อปกป้องตัวจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้

มาร์มอตมีขนาดเล็กถึงกลาง โดยมีขนาดเฉลี่ยระหว่าง 45-60 เซนติเมตร และมีน้ำหนักประมาณ 3-6 กิโลกรัม พวกเขามีลักษณะหน้าปากที่แหลมคม หูที่สูงและขึ้นไปด้านบน นิ้วเท้าที่แข็งแรงมากเหมาะสมสำหรับการปีนขึ้นภูเขาหรือการขุดหลุมในดิน มาร์มอตมักอาศัยอยู่ในบริเวณภูเขาหรือแอ่งน้ำแข็งที่สูงตามแนวพันธุ์เขา

พฤติกรรมการกินของมาร์มอตมีเป็นคนอาศัยในรูปแบบของกลุ่ม พวกเขามีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี เช่น การเลือกพื้นที่ห้องครัวที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมในการหาอาหาร มาร์มอตจะกินผึ้ง, แมลง, ซาลาส, ผลไม้, และพืชอื่น ๆ