proponal คืออะไร

โปรพอซัล (Proposal) หมายถึงเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายแผนงาน ข้อเสนอหรือแบบร่างที่ต้องการดำเนินการหรือดำเนินโครงการใดๆ โดยเป็นเอกสารที่สร้างขึ้นเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงการ หรืองานที่ต้องการดำเนินการ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการดังกล่าว

โปรพอซัลในทางธุรกิจมักเป็นเอกสารที่ส่งให้กับผู้อุปถัมภ์หรือลูกค้าที่มีปัญหาหรือความต้องการ เพื่อนำเสนอแนวคิดหรือโครงการที่สามารถเป็นประโยชน์แก่ผู้อุปถัมภ์ ในโดยเฉพาะในการขอรับงบประมาณทางการเงิน

โปรพอซัลมักประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  1. บทนำและความสำคัญของโครงการ: อธิบายเหตุผลหรือความสำคัญในการดำเนินโครงการนี้ รวมถึงปัญหาหรือความต้องการที่ต้องการแก้ไข

  2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย: ระบุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการให้โครงการบรรลุถึง รวมถึงผลที่คาดหวังว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าว

  3. รายละเอียดแผนงานหรือแนวทางการดำเนินงาน: อธิบายสิ่งที่ต้องการทำหรือวิธีการที่จะนำเสนอในโครงการ เช่น ขั้นตอนการดำเนินงาน การประเมินผล และการติดตามความก้าวหน้า

  4. งบประมาณและทรัพยากร: ระบุงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินโครงการ รวมถึงทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ เช่น บุคลากร วัสดุ หรืออุปกรณ์

  5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: อธิบายผลประโยชน์ที่คาดหวังที่จะได้รับจากการดำเนินโครงการ รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

โปรพอซัลมีลักษณะเป็นเอกสารทางเทคนิคที่มีข้อเสนอและเหตุผลที่มาพร้อมกับหลักฐานหรือข้อมูลที่รองรับ มองเพื่อเน้นให้คนอ่านเห็นข้อได้เปรียบและสิ่งที่สำคัญของการดำเนินโครงการนั้นๆ โดยเจตนาที่ให้เข้าใจและยอมรับในเชิงเหตุผล