utc -4 คืออะไร

UTC-4 เป็นเขตเวลาที่อ้างอิงตามมาตรฐานเวลาโลก (Coordinated Universal Time) ที่ถูกลบ 4 ชั่วโมงจากเวลา Universal Time Coordinated (UTC) ซึ่งเป็นเวลาเขตมาตรฐานที่ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการการประสาทมือเดียวกันระหว่างพื้นที่ต่างๆในโลก

UTC-4 มักถูกใช้ในเขตเวลาตะวันตกของสหรัฐอเมริกา (Eastern Daylight Time Zone) ในช่วงเวลาที่ใช้การปรับเปลี่ยนเขตเวลา (Daylight Saving Time) หรือเวลาติดต่ออื่น ๆ ให้เป็นเวลาท้องถิ่น เช่นเวลาในนิวยอร์ก (New York) และโมนทรีออล (Montreal) ในช่วงเวลาที่เวลาติดต่ออื่น ๆ ตั้งให้เข้ากับเวลาในเขตเวลา UTC-4

เวลาในเขตเวลา UTC-4 จะมีค่าจาก UTC ลบ 4 ชั่วโมง เช่น ถ้า UTC คือ 12:00 น. ในเขตเวลา UTC-4 จะเท่ากับ 08:00 น.

สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้เขตเวลา UTC-4 (Eastern Daylight Time) มีการปรับเปลี่ยนเขตเวลาเวลาติดต่อ (Daylight Saving Time) ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม โดยกลายเป็นเขตเวลา UTC-5 (Eastern Standard Time) ซึ่งถูกลบ 5 ชั่วโมงจาก UTC