utopia คือ คืออะไร

อยูโทเปียคือคำที่ใช้เรียกชีวิตที่เป็นที่ที่เขามุ่งโดยปราศจากความทุกข์ทรมาน และเป็นที่อยู่ที่สมบูรณ์แบบจินตนาการ คำนี้มาจากภาษากรีก "ου-τοπος" (ou-topos) ซึ่งแปลว่า "ไม่มีที่" หรือ "มิได้เป็นที่อยู่"

ความเชื่อในการสร้างหรือพัฒนายูโทเปียได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1516 โดยท่านทอมัส มอรัส ซึ่งเขียนหนังสือชื่อ "ยูโทเปีย" ในหนังสือนี้เขาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับแผนที่และครั้งแรกที่อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ "อตลันตาส์ ราชวงศ์"

แม้ว่าคำว่า "ยูโทเปีย" จะใช้บอกถึงสิ่งที่เป็นที่ต้องการไม่ได้ คำว่า "ดิสโตเปีย" (dystopia) ได้ถูกใช้เพื่อแสดงถึงสถานการณ์หนักแน่นของโลกหรือสังคมที่ไม่เป็นที่ปรารถนา นั่นคือสิ่งที่ตอนนี้ขาดอยู่และไม่ลงตัวสำหรับมนุษยชาติ

คำว่า "ยูโทเปีย" รูปแบบต่าง ๆ ปัจจุบันมีหลายแบบ เช่น "ยูโทเปียสมบูรณ์" หมายถึงที่อยู่ที่สมบูรณ์แบบที่เขียนคำอธิบายไม่ได้อย่างแน่ที่ และยังมี "ยูโทเปียทัศนา" หมายถึงสถานเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่อยู่ที่เรียบร้อยแต่ไม่ได้เป็นที่อยู่ที่ทุกข์โทรม นอกจากนี้ยังเป็นที่ทึ่ "ยูโทเปียทฤษฏี" ทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อในยูโทเปีย

ยูโทเปียหรือสังคมอุดมคติเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการแต่ยังไม่เคยมีอยู่ในโลกจริง อธิบายการดำเนินชีวิตแบบสมบูรณ์ที่เป็นที่เรียบร้อยและเยี่ยมตามความชอบแบบสร้างบันดาลใจของผู้คน การสร้างยูโทเปียอาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิต การเข้าถึงประสบการณ์การศึกษาที่หลากหลาย การทำงานและการเพลิดเพลินที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล