กฎหมายลิขสิทธิ์ คืออะไร

กฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผลงานทางวรรณกรรม เช่น งานฉบับของเขียน แต่ง, ภาพวาด, ลายเส้น, ลายเส้นแบบ, เพลง, ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์, ภาพถ่าย, ภาพยนตร์, รายการทีวี, และผลงานสร้างสรรค์อื่น ๆ

ความหลักการของกฎหมายลิขสิทธิ์คือการให้สิทธิ์แก่ผู้เผยแพร่ผลงานเท่านั้น ซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถทำซ้ำหรือใช้ผลงานนั้นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ที่ถูกละเมิดสามารถดำเนินคดีตามกฎหมาย เพื่อรับค่าเสียหาย หรือให้เครดิตทางการค้าไปกับผู้ละเมิด

การละเมิดลิขสิทธิ์อาจเกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่นการทำซ้ำผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาต การขายผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไขผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้ผลงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การลิขสิทธิ์ขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศ ซึ่งสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศได้จากหน่วยงานรัฐบาล เช่น กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือองค์กรระดับนานาชาติ เช่น องค์การระหว่างประเทศคอมมอนเวลท์ (WIPO) ซึ่งมีสถานที่สืบค้นข้อมูลและข้อมูลสืบค้นลิงก์อย่างเป็นทางการสำหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง