กรมพระราชวังบวร คืออะไร

กรมพระราชวังบวรเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลไทย ดำเนินการดูแลพระราชวังบวรมหาสถานที่ตลอดจนการอนุรักษ์และจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับอารามหลวงพระนางเจ้าสิริกิติ์สมสวยเจ้าทุ่งศรีสุริยวงศ์ หรือ พระราชวังบวร.

กรมพระราชวังบวรมีหน้าที่เฝ้าสนองความต้องการในการสอบถามเรื่องอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชวังบวรและอารามหลวง นอกจากนี้ยังดำเนินการสืบสวน เก็บข้อมูล และศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการบริหารจัดการกับพระราชวังบวรให้มีความมั่นคงถูกต้องตรงตามป้องกันภัยคุกคามในทุกช่วงเวลา

นอกจากการดูแลและอนุรักษ์พระราชวังบวร กรมพระราชวังบวรยังมีหน้าที่จัดงานบริหารจัดการพระราชพิธีราชกิจต่างๆ เช่น พระราชกรณียกิจ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชพิธีต่างๆ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ราชการของพระราชวังบวรเป็นไปตามเป้าหมาย ใส่ใจในเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพระราชวังบวร และการพัฒนาการบริหารจัดการพระราชวังให้เป็นไปตามที่ต้องการ