กรีกโบราณ คืออะไร

กรีกโบราณเป็นช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ของกรีกที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงประมาณ 323 ปีก่อนคริสตกาล ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรีก ที่สร้างพื้นฐานและส่งเสริมการพัฒนาของสงคราม, พระเจ้า, ท้องถิ่น, ศิลปะ, วรรณกรรม, ปรัชญา, รัฐศาสตร์, วิทยาศาสตร์, และกีฬา

ในช่วงกรีกโบราณ กรีกจัดเป็นผู้นำในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมในยุโรปและบริเวณรอบเมดิเตอร์เรียนและระดับโลก ทั้งการสร้างสถาปัตยกรรม, การแต่งกาย, ศิลปะเขียน, การแสดง, วรรณกรรมและการประพันธ์ ถือเป็นครั้งแรกที่ผลักดันและสืบทอดเอาสู่สมัยใหม่ เช่นการสร้างวิทยาลัย, โบสถ์, โรงละครและอนาคต

สงครามกรีกโบราณได้แต่งตั้งปฏิเสธแล้วปฏิบัติกฎการไว้เองเป็นรูปแบบของรัฐธรรมนูญก่อนจะปฏิบัติภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเช่นที่ได้กล่าวไว้ในประวัติสมัยโบราณ

นอกจากนี้กรีกโบราณยังเป็นสถานที่ก่อตั้งพรรษาสถาบันสุนิสายหลักของวิทยาศาสตร์และความรู้ รวมถึงเป็นแหล่งก่อตั้งโรงเรียนเพื่อการศึกษาเจาะลึกเฉพาะทางอย่างเช่น เรขาคณิตวิทยา, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, และแพทย์