กลอยสุภาพ คืออะไร

กลอยสุภาพ เป็นตัวกรู้ใจและเคารพผู้อื่น มีความสุภาพในการพูดจาและปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักและศีลธรรม เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ สงบๆ ไม่ข้าราชการ ใส่วิเศษและดุจริตตนไม่เป็นศักดิ์กลองต่อผู้อื่น มีความสุขและเป็นศักดิ์สิทธิ์ หลักครองอันประดิษฐานอยู่ในทำนองของ "สัญญาสุภาพ" ซึ่งคือกตัญญูที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น เป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นตามอย่างเต็มใจ เช่น การช่วยเหลือคนอื่น การเข้าสมาธิและการปฏิบัติธรรม กลอยสุภาพสามารถสร้างความสงบและความสุขในสังคมได้