คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต คืออะไร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะที่ใหญ่ที่สุดและมีจำนวนนักศึกษาในคณะมากที่สุดของมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 ในนามของวิทยาลัยรังสิต ซึ่งต่อมาได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 โดยรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทั้งหมด 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรม ซึ่งทุกสาขาวิชาจะใช้ชื่อปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต และได้รับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2532 ต่อมาในปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยรังสิตได้ก่อตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจขึ้น ประกอบด้วย 2 คณะ และ 1 สถาบัน คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี และสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตร

{| class="toccolours" width = 100% |- ! style="background: #87cefa "| ระดับปริญญาตรี ! style="background: #87cefa "| ระดับปริญญาโท ! style="background: #87cefa "| ระดับปริญญาเอก ! style="background: #87cefa "| International Programs |- | valign = "top" | หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

| valign = "top" | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เมืองเอก

 • แขนงการจัดการธุรกิจ
 • แขนงธุรกิจผ่านอิเล็กทรอนิกส์
 • แขนงการตลาด
 • แขนงการจัดการโลจิสติกส์
 • แขนงการเงินและการลงทุน
 • โครงการสำหรับนักบริหาร (Executive M.B.A.)
 • โครงการสำหรับผู้ประกอบการ (M.B.A. - SMEs)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) ศูนย์ศึกษาวิภาวดี

 • สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

| valign = "top" | หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)

| valign = "top" |

 • Master Degree in Management : Innovation and Entrepreneurship
 • Bachelor Degree: International Business Management (IB)
 • Bachelor Degree: Asian Business Management (ABM)
 • Bachelor Degree: International Marketing and Online Business (IMB)

|- |}

คณาจารย์ผู้บริหาร

 • คณบดี
  • ผศ.ดร.สันติ กีระนันทน์
 • รองคณบดี ฝ่ายวิจัย
  • ดร.กิตติพันธ์ คงเกียรติสวัสดิ์
 • รองคณบดี ฝ่ายบริหารและการต่างประเทศ
  • ดร.ปิยะรัตน์ จันทรยุคล
 • รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  • อ.พิพัฒน์พงศ์ ยางลังกาญจน์

หัวหน้าหลักสูตร MBA

หัวหน้าหลักสูตร DBA

 • หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
  • อ.ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์
 • หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการลงทุน
  • ผศ.มุกดา โควหกุล
 • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
  • ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก
 • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • อ.อภิรัฐ ศิริวงษ์
 • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • อ.ภลดา เรืองหิรัญ
 • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  • ดร.นพปฎล สุวรรณทรัพย์
 • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
  • ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร
 • หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด
  • ผศ.ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ
 • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
  • อ.ธีร์ยภัทร ชินณพัฒน์โภคิน

อ้างอิง

แหล่งข้อมูลอื่น

แหล่งที่มาดั้งเดิม: ${vars.title} แบ่งปันกับ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

หมวดหมู่