ค่าหัวเอส คืออะไร

ค่าหัวเอส (ESG) หมายถึงค่าที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทจากมุมมองทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ค่าหัวเอสเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบ่งบอกถึงการดำเนินงานที่ยั่งยืนและความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่เป็นเจตนาดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ค่าหัวเอสถูกแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ได้แก่:

  1. ด้านสังคม (S) - คุณสมบัติทางสังคมของบริษัท เช่น ความเสมอภาคทางเพศ เพศภาวะ อนามัยและความปลอดภัยทางอาชีพ รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า พนักงาน หรือแม้แต่ความช่วยเหลือต่อชุมชนในระดับต่างๆ

  2. ด้านสิ่งแวดล้อม (E) - คุณสมบัติทางสิ่งแวดล้อมของบริษัท เช่น การจัดการโลหะหนัก การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ความมั่นคงของการจัดการน้ำเสีย รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  3. ด้านการประกอบการ (G) - คุณสมบัติทางการประกอบการของบริษัท เช่น ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาด การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย การสร้างความไว้วางใจให้แก่นักลงทุน เจ้าหน้าที่ผู้ถือหุ้น และสังคม

การวัดค่าหัวเอสจะใช้ตัวชี้วัดหลายอย่าง เช่น ดัชนีดวงดาวเสือหมอบ ดัชนีความยาวชีวิตของบริษัท ดัชนีดัชนีความเสี่ยงทางทรัพย์สินสีเขียว (Green Asset) และอีกมากมาย โดยการใช้ค่าหัวเอสสามารถช่วยในการให้ข้อมูลและสร้างความไว้วางใจให้แก่นักลงทุนผู้สนใจสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม