bigben คืออะไร

Big Ben หรือที่เต็มชื่อว่า "Elizabeth Tower" คือหอนาฬิกาที่มีช่วงเวลาอยู่ในบริเวณพระนามสมเด็จพระสันตะปาปาสลิว มีที่ตั้งอยู่ที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ

สิ่งสำคัญของ Big Ben คือหอนาฬิกาที่สูงมาก คาดว่ามีความสูงถึง 96 เมตร (315 ฟุต) และมีส่วนของนาฬิกาที่ใช้ระยะเวลา ๔ เดือนในการปล่อยเสียงทุกครั้งทำให้เชื่อมโยงกับการแสดงเสียงนาฬิกาที่สิ้นปีในประเทศอังกฤษ

Big Ben เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญและเป็นที่รู้จักในลอนดอน ภายในมีนาฬิกาหูกระจกที่มีขนาดใหญ่ สำหรับบ่งบอกเวลาในเมืองลอนดอน ทั้งนี้ Big Ben เป็นส่วนหนึ่งของอาคารทางราชการที่ชื่อว่า "Palace of Westminster" หรือ "สำนักประชาชนสวนของสมเด็จพระสันตกาล"

นอกจากนั้น Big Ben เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในลอนดอน ซึ่งมีการเปิดให้เดินทางไปในชั้นด้านบนของหอนาฬิกาเพื่อชมวิวที่สวยงามของเมืองลอนดอน