cobra gold คืออะไร

Cobra Gold เป็นซ้อมร่วมกันระหว่างกองเอกอเมริกันและทหารไทย ที่จัดขึ้นทุกปีเพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ ซ้อมนี้มักจัดขึ้นในประเทศไทยโดยใช้บริเวณพื้นที่รอบๆ กระบี่และระยอง

Cobra Gold เริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1982 โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพไทย และปัจจุบันได้รวมกอง 26 ประเทศจากเอเชียแปซิฟิก ยุโรป และรัฐสหรัฐอเมริกา (เป็นสมาชิก Observers) เข้าร่วม

ซ้อม Cobra Gold มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร พัฒนาแนวทางสู่การร่วมสมัยใหม่ สงวนสิทธิและภูมิลำเนาแห่งกองทัพ ตลอดจนพัฒนากองทัพจะมีความสามารถทางการรักษาความสามัคคีของชุมชนอาเซียน

กิจกรรมในตัวอบรมรวมถึงการฝึกซ้อมกินอาหารเบิร์ดและสงคราม, ฝึกซ้อมการให้บริการและดูแลสาธารณูปโภค, บริการการแพทย์ฉุกเฉิน, ฝึกซ้อมการรักษาศัตรู, และการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ทางทหารที่ซับซ้อน

นอกจากนี้ Cobra Gold ยังเป็นโอกาสสำหรับทักษะการเรียนรู้และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทัพ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์, วิเคราะห์สถานการณ์, และปฏิบัติการร่วมกัน รวมถึงการจัดกิจกรรมชุมนุมที่เกี่ยวข้องเช่น กีฬา, งานศิลปะ, การสมรส, และเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวทหาร