dean คืออะไร

Dean คือคำนำหน้าของชื่อหรือตำแหน่งทาง วิชาการในสถาบันการศึกษา โดยพูดถึงคนที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล และบริหารจัดการสถาบันการศึกษานั้นๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนดูแลสถาบันที่มีระดับอาชีวศึกษาสูง และเป็นบุคลากรสำคัญภายใน ซึ่งสามารถมีตำแหน่ง Dean ได้ในหลายสาขาวิชา เช่น Dean ของคณะวิศวกรรม หรือDean ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มักจะมีหน้าที่เฉพาะทางในการรับผิดชอบในการดูแลกิจกรรมการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย