decibel คืออะไร

เดซิเบล (Decibel) เป็นหน่วยในการวัดระดับความดังของเสียงหรือความแรงของสัญญาณเสียง ซึ่งนิยามว่าเป็นระดับของความต่างกันในระดับของพลังงานเสียง ระดับเดซิเบลมักจะใช้ในการวัดระดับเสียงในอุตสาหกรรมเสียงและดนตรี โดยแบ่งเป็นหลายองค์ประกอบ เช่น เดซิเบลที่ใช้ในวัดระดับเสียงมาตรฐาน (dB SPL) กับเดซิเบลที่ใช้ในการวัดระดับเสียงในเครื่องเสียง (dBV)

สำหรับการแปลงค่า dB เป็นค่าแสดงทางลอการิทึม เราใช้สูตรดังนี้: dB = 10 x log10 (P/P0) เมื่อ dB คือ ระดับเดซิเบล P คือ พลังงานเสียงที่เราต้องการวัด P0 คือ แรงดันเสียงขั้นต่ำที่มีขนาดเท่ากับ 20 ไมโครแพสคาลและค่านี้มักจะใช้เป็นจุดอ้างอิง

ระดับเดซิเบลอาจมีการแปลงค่าให้เป็นค่าตามทฤษฎี โดยค่าพลังงานเสียงหรือแรงดันเสียงจะเพิ่มขึ้น แต่ค่า dB จะเพิ่มขึ้นเป็นอัตราเสียงที่เพิ่มขึ้นทราบสามารถคำนวณได้ตามสูตรดังนี้ ระดับความเสียง 40 dB เท่ากับเสียงเปรียบเทียบที่มีความแตกต่างเท่ากับเสียงที่มีระดับ 40 เท่าของแรงดันเสียงขั้นต่ำที่มีขนาดเท่ากับ 20µPa