fr ธาตุ คืออะไร

Fr หรือ Fr เป็นสัญลักษณ์ทางธาตุของฟรานเซียม (Francium) ที่มีตัวเอกษ์ 87 และเป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ของตารางธาตุ หมายความว่าฟรานเซียมเป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่มของโลหะอัลคาไลน์ (Alkali metals) ในตารางธาตุ

ฟรานเซียมเป็นธาตุที่ไม่มีการเจริญเป็นธาตุเดียวความเสี่ยงที่มีอยู่ในธรรมชาติมีน้อยมากและเป็นธาตุที่ทราบเล็กน้อย ฟรานเซียมมีคุณสมบัติทางด้านกลไกต่างๆ ทำให้มักจะถูกใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตามฟรานเซียมเป็นธาตุที่มีความกัดสูงและมีปริมาณกาวกัดน้อย ทำให้หากนำมาใช้ในการวิจัยจะต้องระมัดระวังเพื่อป้องกันการสัมผัสที่ไม่พึงประสงค์กับผิวหนัง

นอกจากนี้ฟรานเซียมยังเป็นธาตุที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเช่นกัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาด้านการเผาไหม้หากถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่มีจุดร้อน หรือเมื่อถูกสัมผัสไฟ ผู้คนควรใช้ระมัดระวังเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อมีการมีสัมผัสกับฟรานเซียม