graffiti คืออะไร

กราฟฟิตี้ (graffiti) คือการวาดภาพหรือเขียนตัวอักษรหรือรูปภาพบนผนังหรือพื้นผิวอื่นๆ โดยใช้สีพ้นหลายๆสี มักจะพบงานกราฟฟิตี้บนกำแพงอาคาร ทางรถไฟสะพาน ในที่สาธารณะ และบางครั้งอาจปรากฏแสดงความคิดเห็นหรือข้อคิดต่างๆ

การกราฟฟิตี้ถือเป็นศิลปะสัมพันธ์หนึ่ง อาจมีการถูกพิพาทหรือดูถูกอย่างกว้างขวาง หากศิลปินไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์หรือไม่ได้ร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

การกราฟฟิตี้อาจมีเป้าหมายหลายอย่าง เช่น

  1. การแสดงความคิดเห็น การกราฟฟิตี้บางชิ้นอาจเป็นการแสดงความคิดเห็น ทั้งเกี่ยวกับการเมือง สังคม หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
  2. การเผยแพร่ศิลปะ ผู้กราฟฟิตี้อาจมองว่ากราฟฟิตี้เป็นการเผยแพร่ศิลปะของตนเอง และต้องการสร้างความสนใจหรือความประหลาดใจแก่ผู้คน
  3. การเติบโตในวงการศิลปะ สำหรับบางศิลปินเยาวชน การกราฟฟิตี้อาจส่งผลให้เกิดโอกาสพัฒนาทักษะและความสามารถทางศิลปะของตนได้

อย่างไรก็ตาม การกราฟฟิตี้ที่ถูกพิพาทและไม่ได้รับอนุญาตบางครั้งอาจถูกถอดล้างหรือทางเจ้าหน้าที่ราชการสามารถลบงานกราฟฟิตี้นั้นได้ เนื่องจากถือเป็นการละเมิดกฎหมายการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของสถานที่