lte คืออะไร

LTE (Long-Term Evolution) เป็นมาตรฐานการสื่อสารแบบไร้สายที่พัฒนาโดยคอนซอร์เซียม 3GPP (3rd Generation Partnership Project) เพื่อแก้ไขปัญหาความจุข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้งานมือถือที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงปี 2000 ซึ่งมีจุดเด่นดังนี้:

  1. ความเร็วสูง: LTE สามารถให้ความเร็วสูงสูงสุดได้ถึง 1 Gbps สำหรับการดาวน์โหลดและ 500 Mbps สำหรับการอัพโหลดข้อมูล ซึ่งเป็นความเร็วที่สูงกว่ามาตรฐานการสื่อสารที่ผ่านมาอย่าง 3G (HSPA) และ 2G (EDGE) อย่างมาก

  2. ประสิทธิภาพสูง: LTE มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นใหม่อย่างการถ่ายโอนข้อมูลต่อเนื่อง (continuous data transfer) และภาคผนวกของทางบัญชี (packet switched) ที่ช่วยให้ความเร็วและประสิทธิภาพในการสื่อสารปรับปรุงขึ้น

  3. ความละเอียดในการสื่อสาร: LTE ช่วยเพิ่มความละเอียดในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อมูลเสียงและภาพที่คมชัดได้มากขึ้น

  4. สนับสนุนการสื่อสารแบบพ่วง (VoLTE): LTE สนับสนุนการสื่อสารเสียงแบบพ่วง (Voice over LTE) ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือสามารถโทรได้โดยตรงผ่านเครือข่าย LTE โดยไม่จำเป็นต้องใช้การสื่อสารแบบเดิมที่ผ่านเครือข่าย 2G / 3G

  5. ความเสถียรภาพที่ดี: LTE มีการปรับปรุงความเสถียรภาพในการสื่อสาร ทำให้มีความน่าเชื่อถือสูงในการส่งสัญญาณในเขตที่มีการอุปสรรคต่าง ๆ อย่างเช่นอาคารสูงหรือเขตซึ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือยากถึง

ในปัจจุบัน LTE ได้รับการนำมาใช้งานกว้างขวางทั้งในโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เครือข่าย ส่งผลให้ผู้ใช้งานสามารถเพลิดเพลินไปกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายที่รวดเร็วและดีกว่าเดิม