polyurethane คืออะไร

โพลียูริเทน (Polyurethane) คือ วัสดุพลาสติกที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยการผสมองค์ประกอบสองส่วนหลัก ซึ่งทั่วไปนิยมเรียกว่า isocyanate และ polyol โดยสามารถปรับปรุงสมบัติของโพลียูริเทนได้ตามความต้องการทางด้านความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความกันไส้กรองแสงและรังสี UV ความร้อน รวมถึงความต้านทานต่อสารเคมีต่างๆ

โพลียูริเทนมีความหลากหลายรูปแบบในการใช้งาน เช่น

  1. โพลีเยียมโดยตรง (Polyether) - เป็นรูปแบบที่มีความร้อนและความต้านทานที่ดี ใช้งานในการผลิตผลิตภัณฑ์เช่นฟอมแพกและยางเป็นต้น
  2. โพลีเอสเตอร์ (Polyester) - เป็นรูปแบบที่มีความแข็งแรงและความต้านทานสูง ใช้งานในการผลิตไม้เทียม, พื้นสังกะสี, และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ต้องการความทนทาน
  3. โพลิสิโอล (Polysiloxane) - เป็นรูปแบบที่มีความต้านทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง ใช้งานในการเคลือบพื้นผิวที่ต้องการความทนทานต่อสารเคมีและความทนทานต่ออุณหภูมิสูง

เนื่องจากความหลากหลายในการใช้งานของโพลียูริเทน ทำให้มีการพัฒนางานวิจัยและการปรับปรุงสมบัติของวัสดุเหล่านี้อยู่เรื่อยๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม