varchar คือ คืออะไร

varchar คือชนิดข้อมูลในฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลอักขระหรือข้อความ โดยจะกำหนดขนาดของข้อมูลที่สามารถเก็บได้ตั้งแต่ 1 ถึง 65,535 ตัวอักษร (หรือ byte) ข้อมูลที่ถูกเก็บในคอลัมน์ของ varchar จะบันทึกตามขนาดข้อมูลที่มีอยู่จริง เช่น ถ้ามีข้อความที่มีความยาว 10 ตัวอักษร จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลแค่ 10 ตัวอักษรเท่านั้น ทำให้สามารถประหยัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้

ชนิดของข้อมูลใน varchar สามารถเก็บข้อความภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และอื่นๆ ได้ทั้งหมด โดยสามารถใช้ถนัดของไบต์ ASCII หรือ UTF-8 ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้สามารถรองรับตัวอักษรที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง

ต้องระวังว่าความยาวของข้อมูลในคอลัมน์ varchar จะต้องไม่เกินความยาวที่กำหนดไว้ หากยาวเกินจะเกิดการตัดข้อมูลอัตโนมัติหรือเกิดข้อผิดพลาดในการเก็บข้อมูล