กรุงเทพฯ คืออะไร

กรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงและเมืองหลวงแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ มีพื้นที่ประมาณ 1,568 ตารางกิโลเมตร และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ โดยมีประชากรประมาณ 10 ล้านคน (ตามข้อมูลปี 2564) ทำให้เป็นเมืองที่คนจอมขวัญมากที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพมีบารมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ มีวัดและวังที่สวยงามหลายแห่ง เช่น วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระบรมฉาตา และวัดอัครธาตุ อีกทั้งยังมีองค์กรที่มีผลส่งเสริมให้กรุงเทพเป็นเมืองสังคมและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันรัฐบาล หลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานสูง เป็นต้น

นอกจากนี้ กรุงเทพยังเป็นศูนย์กลางทางการคมนาคมและศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของประเทศ มีตลาดต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ เช่น ตลาดอินดี้ สยามพารากอน และเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น

กรุงเทพยังเป็นศูนย์กลางทางการประกอบอุตสาหกรรม ธุรกิจ บริการ และศึกษา มีการพัฒนาโครงการสถาปัตยกรรมสำคัญหลายแห่ง เช่น ศูนย์การค้าไทยไดมารู, คอมเพล็กซ์ทาวเวอร์, อาคารอิมพีเรียลวอล์ค, และอาคารกรุงไทย ฯลฯ