การกระจัด คืออะไร

การกระจัดคือกระบวนการใช้กำลังสังหารุ่นพืชที่ไม่ต้องการหรือทำให้เสียหาย เพื่อให้พืชที่ต้องการเติบโตและพัฒนาได้ดีขึ้น ในการกระจัดที่ถูกต้องและปลอดภัยนั้นจะมีการเลือกใช้วิธีหรือวัสดุที่เหมาะสมเพื่อให้สารเคมีหรือกำลังสังหารุ่นแต่ละชนิดสามารถกระจัดพืชในขอบเขตที่จำเป็นและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

การกระจัดสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่

  1. การเอาชนิดพืชที่ไม่ต้องการออกไปจากพื้นที่ โดยใช้มือหรือเครื่องมือเล็กๆ เช่น กรรไกรหรือใบมีดเล็ก เครื่องตัดหญ้า เพื่อตัดต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่ไม่พึ่งปลูกพืชหลัก

  2. การใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง หรือสารป้องกันกำจัดโรคพืช เพื่อควบคุมและกำจัดพืชที่ไม่ต้องการ แต่จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และใช้สารที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

  3. การใช้อุปกรณ์กล เช่น รถพ่นพื้นเพื่อพ่นสารเคมี หรือผสมสารเคมีกับน้ำเพื่อรดต้นพืช โดยทั่วไปหากใช้มือไม่ถึงหรือไม่เหมาะสมสามารถใช้อุปกรณ์กลเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการใช้สารเคมีได้

การกระจัดสารเคมีในการทำการกระจัดพืชควรมีความระมัดระวังในการใช้ เพราะสารเคมีส่วนใหญ่มีความอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นควรปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดที่ระบุในฉลากสารเคมี และอ่านคู่มือการใช้งานให้รู้และเข้าใจในการใช้สารนั้นๆให้ถูกต้องและปลอดภัย