ตรีโกณมิติ คืออะไร

ตรีโกณมิติ (Trigonometry) เป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมุมและด้านของรูปสามเหลี่ยม ซึ่งได้แก่ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า (equilateral triangle) และรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก (right-angled triangle) เป็นต้น

ในตรีโกณมิติมีคำนิยามและสูตรที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่:

  1. สูตรไซน์ (Sine) : sin(θ) = ด้านตรงข้ามมุม / ด้านตรงข้ามภายหน้ามุม
  2. สูตรโคไซน์ (Cosine) : cos(θ) = ด้านข้างคาบเดียวกับมุม / ด้านตรงข้ามภายหน้ามุม
  3. สูตรแทนเจนต์ (Tangent) : tan(θ) = ด้านตรงข้ามมุม / ด้านข้างคาบเดียวกับมุม

นอกจากนี้ยังมีสูตรและความสัมพันธ์อื่นๆ อีกมากมาย เช่น สูตรหาความยาวด้านในรูปสามเหลี่ยมด้วยการใช้สัญลักษณ์ไซน์ โคไซน์ และแทนเจนต์ (sin, cos, tan) รวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ที่ผูกพันกับมุมทางเลข ความสัมพันธ์ทางตรีโกณมิติเป็นที่สำคัญในหลายสาขาวิชาเช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และภาควิชาคณิตศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย