datawarehouse คืออะไร

Data warehouse คือกลุ่มข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมและจัดเรียงเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โดยข้อมูลที่ถูกนำเข้ามาใช้ใน data warehouse มักเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น ระบบบริหารงานองค์กร (ERP), ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS) และระบบการเก็บรักษาข้อมูลทางการแพทย์ โดย data warehouse นั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Business Intelligence (BI) ซึ่งใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ

หลักการทำงานของ data warehouse จะเป็นการเก็บข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แล้วทำการรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูล และกำหนดรูปแบบให้เป็นแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังนี้

  1. การนำเข้าข้อมูล (Data ingestion): ข้อมูลจะถูกนำเข้ามาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยสามารถนำเข้าข้อมูลได้จากหลายแหล่ง เช่น ฐานข้อมูลทางธุรกิจ หรือไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ

  2. การรวมข้อมูล (Data integration): ข้อมูลที่ถูกนำเข้ามาจะถูกรวมกันเพื่อสร้างข้อมูลที่เป็นรายละเอียดย่อย ๆ ที่ง่ายต่อการเข้าถึงและวิเคราะห์

  3. การแปลงข้อมูล (Data transformation): ข้อมูลที่ถูกรวมกันจะถูกแปลงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ โดยรวมถึงการแปลงรูปและการคำนวณข้อมูลเพิ่มเติมเช่น การหารผลรวม การหาค่าเฉลี่ย เป็นต้น

  4. การจัดเรียงข้อมูล (Data organization): ข้อมูลที่ถูกแปลงแล้วจะถูกจัดเรียงให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ โดยเรียกว่า schema หรือโครงสร้างข้อมูล

  5. การนำเสนอข้อมูล (Data presentation): ข้อมูลที่ถูกจัดเรียงและแปลงแล้วจะถูกนำเสนอให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถทำได้ผ่านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เข้าถึงผ่านทางโปรแกรมทำงาน (BI tools) ที่เกี่ยวข้อง

Data warehouse จะมีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก เนื่องจากสามารถให้ข้อมูลที่สอดคล้องกับธุรกิจที่เป็นมาตรฐานและต้องการในการตัดสินใจ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการขาย เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนกต่าง ๆ ขององค์กร และการจัดการความรู้ในองค์กร